یلدای کارآفرینی

🍉یلدا کارآفرینی مرکز نوآوری و شکوفایی 👤 با حضور دکتر سخدری مدیر مرکزی تجاری سازی فناوری و اشتغال 🗓زمان: ۵شنبه ⏰ساعت ۱۷ 🏫 مکان: سه راه ادبیات، مرکز علمی [...]